กอ.รมน.ประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนแม่บทประจำปี62 เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

http://iowacomicbookclub.com/2015/12/14 ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พล.ท.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานการ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทประจำปี 2562 โดยมี พ.อ.เฉลิม สีเจริญ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและประเมินผล ศปป.4 กอ.รมน. กล่าวรายงาน

ภายในการประชุมฯ มีผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นผู้บริหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ภาคส่วนแยก รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหาร และผู้แทนจากกระทรวง จำนวน 134 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2562 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์เฉพาะด้านบรรยายพิเศษเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงพิเศษ มีการจัดให้มีการสัมมนา เรื่องแนวทางการแก้ปัญหานายทุนบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ยากไร้ การจัดการของเสียประเภทฟาร์มปศุสัตว์และการนำของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์เป็นพลังงานทดแทน การกำจัดปัญหานกนางแอ่น แนวทางการดำเนินการต่อปัญหาการต่อต้านการก่อสร้างโรงงานขยะ เป็นต้น

ด้าน พล.ท.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผู้อำนวยการ ศปป.4 กอ.รมน. กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ประกอบด้วย 1.เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและนำผลการประชุมมาประเมินเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ในพื้นที่ AO1-AO4 และพิจารณาความคุ้มค่าของงบประมาณที่หน่วย รับไปดำเนินการ 2.เพื่อหารือแนวทางในการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทในอนาคตร่วมกัน 3.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง โดยเน้นความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการบูรณาการร่วมกัน ในการดำเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายตามแนวทางขับเคลื่อน Road Map ที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท…