กอ.รมน.ติวเข้มการบริหารจัดการความมั่นคงทางสังคมและการเมือง

พลโทพิชัย เข็มทอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการบูรณาการบริหารจัดการความมั่นคงทางสังคม และการเมือง มีเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 146 คน ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ ต.บางกะสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ในส่วนของจังหวัดปทุมธานี พ.อ.สัญญลักขณ์ ทั่งศิริ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ท. มอบหมายให้ พ.ต.หญิง อมิตา นวลศรี เป็นผู้แทน เข้าร่วมสัมมนา เพื่อรับทราบและเข้าใจถึงนโยบาย แผนงาน/โครงการ ของ ศปป.1 กอ.รมน. ประกอบด้วย

1. แผนงานโครงการ ปี 63 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ได้รับมอบ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ กับหน่วยงานภายนอก

1.1แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

1.2แผนงานพัฒนาการเมือง

1.3แผนงานสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ

1.4แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์

2.แนวความคิดในการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนเข้มแข็ง

3.ปัญหาข้อขัดแย้ง และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์…